!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Om oss

Samfälligheten Krusbäret

 

Hos oss finns en samfällighetsförening, Krusbärets Samfällighetsförening. 
Föreningen har en styrelse som utför det förvaltande arbetet, d.v.s. ser till att skötsel, underhåll och drift av det gemensamma blir utfört. Det praktiska skötselarbetet måste göras av medlemmarna själva, eller av anlitad entreprenör på bekostnad av medlemmarna.
Detta medför att vi har en rad gemensamma tillgångar och förpliktelser som vi måste känna till och följa. Vi är mycket beroende av varandra och kan inte bara bry oss om vår egen fastighet.

Föreningen har en styrelse som väljs vid årsstämman. Då väljs även revisorer.

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av 6 personer samt 2 suppleanter. Det skall även finnas 2 revisorer. Styrelsens uppgift är att ha hand om den löpande förvaltningen av samfällighetsföreningen och verkställa de beslut som årsstämman fattar. Styrelsen är därvid bunden inte bara av Samfällighets lagen SFL och stadgarna utan också i princip av beslut vid föreningsstämma. Styrelsen har även en kontrollerande funktion gentemot medlemmarna och måste föra register över vilka som är medlemmar.
En av de viktigaste uppgifterna för styrelsen är att sköta föreningens ekonomi. Styrelsen skall se till att erforderliga medel uttaxeras av medlemmarna. Styrelsen skall vidare föra redovisning över föreningens räkenskaper och till föreningsstämman avge förvaltningsberättelse över förvaltningen och ekonomin.
Om fastighetsägarna vid en stämma inte kan utse en styrelse överlåts arbetet att söka styrelsemedlemmar till länsstyrelsen som tillsätter en syssloman, vilket i praktiken skulle innebära stora kostnader eftersom myndigheterna inte kan tillsätta en styrelse, de kan bara leta efter frivilliga. Det är därför oerhört viktigt att styrelsearbetet fungerar.

  

Styrelsen har alltså i praktiken i uppgift att se till att området sköts och bibehåller sin standard. Området skall vara ett trivsamt bostadsområde. Eftersom hela verksamheten bygger på frivilliga insatser, trots att vi enligt lag är skyldiga att ha en styrelse, är det oerhört viktigt att vi alla var och en på sitt sätt bidrar till att verksamheten fungerar. Det finns alltid behov av insatser.
Styrelsens sammansättning varierar från år till år, efter val vid årsstämman. På hemsidan finns uppdaterad info om styrelsemedlemmar, mailadresser mm. Det går självfallet även bra att skicka eller lämna frågor, förslag och synpunkter till någon styrelsemedlem eller i vår brevlåda i tvättstugegången.

 

Stadgarna

 

Styrelse

 

Vi finns här i Arboga

 

 

 

klart.se

Uppdaterad 2011-06-02 av Web admin